ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

          เทศบาลตำบลหนองแคร่วมกับโรงเรียนเทศบาล   ๔  หนองแคอนุสรณ์

สนับสนุนนักเรียนประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา  ระดับมัธยม

ศึกษาตอนต้น   งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น   ประจำปี  ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่  ๑๔ - ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค

เมืองทองธานี

         โดยนักเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เป็นที่น่ายินดีแก่โรงเรียนเทศบาล  ๔  หนองแคอนุสรณ์  และพี่น้องชาวหนองแค

เป็นอย่างมาก

pic01

อ่านเพิ่มเติม...

            กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองแค   จัดอบรมโครงการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด  เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติดภาพร่วมของเทศบาล

ตำบลหนองแค และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

           โดยมีนายสุนทร  เข็มนาค  เป็นประธานในพิธีพร้อมผู้บริหารเทศบาล

พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

เทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์

pic01

อ่านเพิ่มเติม...

        นายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค  เปิดเผยว่า เทศบาล

ตำบลหนองแคได้ส่งนักกีฬา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๓๓   ในระดับภาคกลาง   

๑๖  จังหวัด   ๙๖  อ.ป.ท.  ที่จังหวัดนนทบุรี  ในนาม  "นครนนท์เกมส์ ๕๘"

ซึ่งทางเทศบาลนครนนทบุรี  เป็นเจ้าภาพ   เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาที่ชนะ

ไปทำการแข่งขันระดับประเทศ ต่อไป

           โดยเทศบาลตำบลหนองแค   มีนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน  จำนวน  ๑๐๗  คน

ได้   ๓  เหรียญทอง  ๙  เหรียญเงิน  ๑๒  เหรียญทองแดง  คาดหวังว่ากีฬาระดับ

ประเทศ  นักกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค  จะคว้าเหรียญมาฝาก  พ่อ แม่ พี่น้อง

ชาวหนองแคอีกมากมายต่อไป

pic01

อ่านเพิ่มเติม...