ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

            เทศบาลตำบลหนองแค  นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบล

หนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้า

ส่วนราชการ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง  ๕  โรงเรียน  กำหนดจัดกิจกรรมงาน

วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่  ๘  มกราคม   ๒๕๕๙  โดยมีการแสดง

ของนักเรียน  ผลงานนักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมให้กำลังใจบุตร  - หลาน

เป็นจำนวนมาก

    คำขวัญวันเด็กในปี  ๒๕๕๙       "เด็กดี  หมั่นเพียร  เรียนรู้  สู่อนาคต"

pic01

อ่านเพิ่มเติม...

       เทศบาลตำบลหนองแค  นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล 

ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์  จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรปีใหม่

๒๕๕๙  โดยมีประชาชนร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือจำนวนมาก  ในวันที่  ๓๐  ธันวาคม

๒๕๕๘  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยสืบต่อไป

 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล  ๔  หนองแคอนุสรณ์ 

pic01

อ่านเพิ่มเติม...

             เทศบาลตำบลหนองแค  จัดกิจกรรม  "ปั่นเพื่อพ่อ  bike for dad" 

เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา  ๘๘ พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘  เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี   ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ร่วมกิจกรรมจักรยาน

เฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึงและเสริมสร้างความสามัคคีที่ร่วมกันถวายพระพรแด่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ปลูกฝังให้

ประชาชนรักในการออกกำลังกาย  ณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

pic01

อ่านเพิ่มเติม...

          เทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรี พร้อม

คณะผู้บริหารเทศบาล  หัวหน้าส่วนการบริหารงาน  ข้าราชการ  ตำรวจ ผู้นำชุมชน

มูลนิธิ  ชมรม  พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอหนองแค  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๘

พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ที่เวียนมาบรรจบครบรอบ  ๘๘ พรรษา และเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล

หนองแคได้แสดงออกถึงความจงรัก  ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

            โดยนายเกียรติพงษ์  ทิพเสนา  นายอำเภอหนองแคประธานในพิธี ถวาย

เครื่องราชสักการะ  พานพุ่มเงิน  พานพุ่มทองและร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย

มงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พร้อมพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดง

ความจงรักภักดี   ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

pic01

อ่านเพิ่มเติม...

            กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองแค  จัดโครงการงานวันคนพิการ

" ๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน "  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   เพื่อส่งเสริม

ความเข้าใจต่อประเด็นความพิการ  สิทธิของคนพิการ  ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การมีส่วนร่วม

ของคนพิการในทุกแง่มุม  ทั้งในทางการเมือง  สังคม  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม

เป็นการส่งเสริมศักยภาพของคนพิการ  เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองที่มุ่งเน้น

ประเด็นด้านทักษะ ความสนใจและแรงบันดาลใจของคนพิการ พร้อมเป็นการฝึกอาชีพ

ให้คนพิการมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น 

          โดยมีนายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคพร้อมคณะผู้บริหาร

เทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดพิธีงานวันคนพิการ ในวันที่ ๓ - ๔  ธันวาคม

 ๒๕๕๘  ณ อาคารจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

pic01

อ่านเพิ่มเติม...