ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

         เทศบาลตำบลหนองแค  โดยการนำของนายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรี

ตำบลหนองแคพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล  หน่วยงาน  สถานศึกษาและชุมชน ได้จัด

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  ๒๕๕๘ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

โดยจัดให้มีการประกวดหนูน้อยลอยกระทง หนูน้อยนพมาศ   การประกวดนางนพมาศ 

การประกวดกระทง  และการแสดงมหรสพ  ดนตรี  ลิเก  หมอลำซึ่ง ฯลฯ  เพื่อให้

เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานประเพณีลอยกระทง พร้อมทั้ง

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป

            โดยได้รับเกียร์ติจาก นายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแค เป็น

ประธานและนำกล่าวคำถวายกระทงลอยประทีป

pic01

อ่านเพิ่มเติม...

พ่นยากำจัดยุงลาย

             นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหาร

เทศบาล  นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขเทศบาลตำบลหนองแค  ลงพื้นที่ชุมชน

เกาะลอยพัฒนาพ่นยากำจัดลูกน้ำยุงลาย  เพื่อฆ่าลูกน้ำยุงลาย เป็นการป้องกันโรค

ไข้เลือกออกที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ 

         โดยนายสุนทร  เข็มนาค  จะทำการพ่นยากำจัดยุงลาย ให้ครบทุก  ๒๐

ชุมชนต่อไป

pic01

อ่านเพิ่มเติม...

          เทศบาลตำบลหนองแคร่วมกับโรงเรียนเทศบาล   ๔  หนองแคอนุสรณ์

สนับสนุนนักเรียนประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา  ระดับมัธยม

ศึกษาตอนต้น   งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น   ประจำปี  ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่  ๑๔ - ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค

เมืองทองธานี

         โดยนักเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เป็นที่น่ายินดีแก่โรงเรียนเทศบาล  ๔  หนองแคอนุสรณ์  และพี่น้องชาวหนองแค

เป็นอย่างมาก

pic01

อ่านเพิ่มเติม...

            กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองแค   จัดอบรมโครงการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด  เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติดภาพร่วมของเทศบาล

ตำบลหนองแค และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

           โดยมีนายสุนทร  เข็มนาค  เป็นประธานในพิธีพร้อมผู้บริหารเทศบาล

พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

เทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์

pic01

อ่านเพิ่มเติม...