ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

               เทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบล

หนองแค   ได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์  ครั้งที่ 3 ประจำปี งบประมาณ  2557

วันที่ 19 - 22  ธันวาคม  2556  ทั้งนี้ใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์และสนันสนุน  กิจกรรมกีฬา

นันทนาการในระดับชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้  ประชาชนหันมาสนใจ  และให้ความสำคัญ

ต่อการออกกำลังกาย  และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ เพื่อ ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

        เทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ

ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ข้าราชการ ตำรวจ ผู้นำชุมชน มูลนิธิ

ชมรม พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอหนองแค เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่หอประชุมอำเภอหนองแค โดยมีนายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ

นายอำเภอหนองแค

           โดยในช่วงภาคค่ำ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง

และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม 2556  โดยมี สจ.จิรศักดิ์  จึงรัศมี

พานิช    สจ.ยุทธนา เข็มนาค พร้อมพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรัก

ภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  86  พรรษา   5 ธันวาคม 2556

ณ บริเวณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

         เทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรีพร้อมคณะ

ผู้บริหารเทศบาล จัดงานวันคนพิการ เนื่องมาจาก วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน

คนพิการสากล โดยให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนพิการ และตื่นตัว

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ์ของคนพิการ รวมถึงสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ

ของคนพิการได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตด้วยการพึ่งตนเอง

มากที่สุด

         เทศบาลตำบลหนองแค จัดบริการตัดผมและตรวจสุขภาพให้กับคนพิการที่สนใจ

บริการฟรี ณ อาคารจอดรถงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

               นายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค  เปิดเผยว่า เทศบาล

ตำบลหนองแคได้ส่งนักกีฬา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับภาคกลาง   16  จังหวัด   96  อ.ป.ท.  ที่จังหวัด

นนทบุรี  ในนาม  "นครนนท์เกมส์"  ซึ่งทางเทศบาลนครนนทบุรี  เป็นเจ้าภาพ   เพื่อ

คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาที่ชนะ ไปทำการแข่งขันระดับประเทศ ต่อไป

           โดยเทศบาลตำบลหนองแค   มีนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน  จำนวน   93  คน

ได้   4  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน  5  เหรียญทองแดง  คาดหวังว่ากีฬาระดับประเทศ

นักกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค  จะคว้าเหรียญมาฝาก  พ่อ แม่ พี่น้อง ชาวหนองแค

อีกมากมายต่อไป

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                  ด้วยวันที่  23  ตุลาคม  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  เพิ่อถวายราชสักการะและน้อมเกล้า

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  อำเภอหนองแค  จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5   โดยมีนายภานุวัฒน์   เจนประเสร็ฐ 

เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค

       นายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล

พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองแค นำพวงมาลาถวายราชสักการะ  พระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นสิริมงคล ในการทำงานต่อไป

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...