ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

         โรงเรียนเทศบาล  4 หนองแคอนุสรณ์  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค

ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู   เพื่อเป็นการระลึกถึง   พระคุณบูรพาจารย์   โดยนายสุนทร 

เข็มนาค   นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค    พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเป็นประธาน

ในพิธี  พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง  5 โรงเรียน  ผู้อำนวยการกองต่างๆ  คณะครู

และผู้ปกครองนักเรียน จำนวนมาก   ณ.หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล  4  

หนองแคอนุสรณ์   เมื่อวันที่   13  มิถุนายน  2556

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

              ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   เมื่อวันที่   12  พฤษภาคม  2556 

นายสุนทร  เข็มนาค  ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค  ประกอบ

กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล

หนองแค  เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  ได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

ตำบลหนองแค  

              และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  นายสุนทร  เข็มนาค  ได้แถลงนโยบายอย่างเป็น

ทางการและสาบานตน เข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแค   พร้อม

คณะผู้บริหารเทศบาล  ซึ่งมีชื่อผู้บริหารดังนี้

           1.นายสุนทร  เข็มนาค                                   นายกเทศมนตรี

           2.นายสมศักด์  อัตถะสัมปุณณะ              รองนายกเทศมนตรี

           3.นายศุภกิจ  รุ่งศรีทอง                           รองนายกเทศมนตรี

           4.นายสุธี    บุญสอน                       ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

           5.นายศักดา   สัจจาสิทธิ์              เลขานุการนายกเทศมนตรี

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

        โรงเรียนเทศบาล   2  วัดเสนานฤมิตร   โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค

ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  เพื่อเป็นการระลึกถึง  พระคุณบูรพาจารย์    โดยมีนางเพ็ญภา 

ศรีเงินดี  รองปลัดเทศบาลตำบลหนองแค   เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งผู้อำนวยการ

โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน ผู้อำนวยการกองต่างๆ คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน

มาก   ณ.หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล  2  วัดเสนานฤมิตร   เมื่อวันที่   6

มิถุนายน 2556

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

       นายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค  พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล

เป็นประธานวัน อสม แห่งชาติ โดยกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองแค กำหนด

จัดงาน  ในวันที่  20 มีนาคม  2556    เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง   ความสามัคคีใน

หมู่คณะ  และสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฎิบัติงานของ อสม รวมทั้งเป็นการประกาศ

เกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่  อสม ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่น  ให้ปรากฏแก่สาธารณะชน

และเพื่อให้ อสม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

วันท้องถิ่นไทย

       นายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล

ร่วมพิธี ถวายราชสักการะ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวัน

ท้องถิ่นไทย  ประจำปี 2556  โดยมีนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

เป็นประทานในพิธี  มีข้าราชการ  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมพิธี

ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...