ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

        เทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ

ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ข้าราชการ ตำรวจ ผู้นำชุมชน มูลนิธิ

ชมรม พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอหนองแค เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่หอประชุมอำเภอหนองแค โดยมีนายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ

นายอำเภอหนองแค

           โดยในช่วงภาคค่ำ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง

และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม 2556  โดยมี สจ.จิรศักดิ์  จึงรัศมี

พานิช    สจ.ยุทธนา เข็มนาค พร้อมพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรัก

ภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  86  พรรษา   5 ธันวาคม 2556

ณ บริเวณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

         เทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรีพร้อมคณะ

ผู้บริหารเทศบาล จัดงานวันคนพิการ เนื่องมาจาก วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน

คนพิการสากล โดยให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนพิการ และตื่นตัว

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ์ของคนพิการ รวมถึงสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ

ของคนพิการได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตด้วยการพึ่งตนเอง

มากที่สุด

         เทศบาลตำบลหนองแค จัดบริการตัดผมและตรวจสุขภาพให้กับคนพิการที่สนใจ

บริการฟรี ณ อาคารจอดรถงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

               นายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค  เปิดเผยว่า เทศบาล

ตำบลหนองแคได้ส่งนักกีฬา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับภาคกลาง   16  จังหวัด   96  อ.ป.ท.  ที่จังหวัด

นนทบุรี  ในนาม  "นครนนท์เกมส์"  ซึ่งทางเทศบาลนครนนทบุรี  เป็นเจ้าภาพ   เพื่อ

คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาที่ชนะ ไปทำการแข่งขันระดับประเทศ ต่อไป

           โดยเทศบาลตำบลหนองแค   มีนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน  จำนวน   93  คน

ได้   4  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน  5  เหรียญทองแดง  คาดหวังว่ากีฬาระดับประเทศ

นักกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค  จะคว้าเหรียญมาฝาก  พ่อ แม่ พี่น้อง ชาวหนองแค

อีกมากมายต่อไป

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                  ด้วยวันที่  23  ตุลาคม  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  เพิ่อถวายราชสักการะและน้อมเกล้า

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  อำเภอหนองแค  จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5   โดยมีนายภานุวัฒน์   เจนประเสร็ฐ 

เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค

       นายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล

พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองแค นำพวงมาลาถวายราชสักการะ  พระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นสิริมงคล ในการทำงานต่อไป

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

          นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล

เจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลตำบลหนองแค   ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่เกิดจาก

ฝนตกหนัก    โดยมี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ   ส.ส.เขต 3 จังหวัดสระบุรี    ร่วมกับ

นายภาณุวัฒน์   เจนประเสริฐ  นายอำเภอหนองแค   ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในชุมชนที่มี

น้ำท่วมขัง  ออกหน่วยเคลื่อนที่แจกถุงยังชีพพร้อมยารักษาโรค  เพื่อเป็นการสร้างขวัญ

และ  กำลังใจกับผู้ประสบอุทกภัย

pic02  pic07

อ่านเพิ่มเติม...

            กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองแค  ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบล

หนองแค   ทั้ง  5 โรงเรียน  จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในกลุ่มเทศบาล ประจำปี

2556  ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็ก และเยาวชน ให้มีการพัฒนา

ตนเองภายใต้   กฎ  กติกา  มารยาทของสังคม  เกิดความพร้อมทั้งร่างกาย  จิตใจ

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์   ณ สนาม

กีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

         โดยมีนายสุนทร  เข็มนาค     นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธี    พร้อมคณะ

ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองต่างๆ  ประชาชน  ร่วมพิธีเปิดอย่าง

มากมาย

pic01  pic25

อ่านเพิ่มเติม...