ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

             เทศบาลตำบลหนองแค  จัดกิจกรรม  "ปั่นเพื่อพ่อ  bike for dad" 

เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา  ๘๘ พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘  เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี   ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ร่วมกิจกรรมจักรยาน

เฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึงและเสริมสร้างความสามัคคีที่ร่วมกันถวายพระพรแด่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ปลูกฝังให้

ประชาชนรักในการออกกำลังกาย  ณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

pic01

อ่านเพิ่มเติม...

          เทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรี พร้อม

คณะผู้บริหารเทศบาล  หัวหน้าส่วนการบริหารงาน  ข้าราชการ  ตำรวจ ผู้นำชุมชน

มูลนิธิ  ชมรม  พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอหนองแค  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๘

พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ที่เวียนมาบรรจบครบรอบ  ๘๘ พรรษา และเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล

หนองแคได้แสดงออกถึงความจงรัก  ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

            โดยนายเกียรติพงษ์  ทิพเสนา  นายอำเภอหนองแคประธานในพิธี ถวาย

เครื่องราชสักการะ  พานพุ่มเงิน  พานพุ่มทองและร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย

มงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พร้อมพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดง

ความจงรักภักดี   ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

pic01

อ่านเพิ่มเติม...

            กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองแค  จัดโครงการงานวันคนพิการ

" ๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน "  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   เพื่อส่งเสริม

ความเข้าใจต่อประเด็นความพิการ  สิทธิของคนพิการ  ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การมีส่วนร่วม

ของคนพิการในทุกแง่มุม  ทั้งในทางการเมือง  สังคม  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม

เป็นการส่งเสริมศักยภาพของคนพิการ  เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองที่มุ่งเน้น

ประเด็นด้านทักษะ ความสนใจและแรงบันดาลใจของคนพิการ พร้อมเป็นการฝึกอาชีพ

ให้คนพิการมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น 

          โดยมีนายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคพร้อมคณะผู้บริหาร

เทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดพิธีงานวันคนพิการ ในวันที่ ๓ - ๔  ธันวาคม

 ๒๕๕๘  ณ อาคารจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

pic01

อ่านเพิ่มเติม...

         เทศบาลตำบลหนองแค  โดยการนำของนายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรี

ตำบลหนองแคพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล  หน่วยงาน  สถานศึกษาและชุมชน ได้จัด

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  ๒๕๕๘ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

โดยจัดให้มีการประกวดหนูน้อยลอยกระทง หนูน้อยนพมาศ   การประกวดนางนพมาศ 

การประกวดกระทง  และการแสดงมหรสพ  ดนตรี  ลิเก  หมอลำซึ่ง ฯลฯ  เพื่อให้

เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานประเพณีลอยกระทง พร้อมทั้ง

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป

            โดยได้รับเกียร์ติจาก นายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแค เป็น

ประธานและนำกล่าวคำถวายกระทงลอยประทีป

pic01

อ่านเพิ่มเติม...

พ่นยากำจัดยุงลาย

             นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหาร

เทศบาล  นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขเทศบาลตำบลหนองแค  ลงพื้นที่ชุมชน

เกาะลอยพัฒนาพ่นยากำจัดลูกน้ำยุงลาย  เพื่อฆ่าลูกน้ำยุงลาย เป็นการป้องกันโรค

ไข้เลือกออกที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ 

         โดยนายสุนทร  เข็มนาค  จะทำการพ่นยากำจัดยุงลาย ให้ครบทุก  ๒๐

ชุมชนต่อไป

pic01

อ่านเพิ่มเติม...