ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

               กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองแค  จัดงานวันคนพิการขึ้น ในวันที่

3  ธันวาคม 2557  ณ อาคารจอดรถงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลหนองแค  เพื่อส่งเสริม

ความเข้าใจต่อประเด็นความพิการ สิทธิของคนพิการ ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การมีส่วนร่วม

ของคนพิการในทุกแง่ทุกมุมทั้งในการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม พร้อม

เป็นการส่งเสริมศักยภาพของคนพิการ ในงานมีบริการตรวจสุขภาพ และบริการ

ตัดผมให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมมีการฝึกอาชีพ

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

             กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองแค  จัดการอบรม "โครงการ

 การอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน"  มีความประสงค์ที่จะให้พี่น้องประชาชน

 ทุกครอบครัว  มีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอยากให้ประชาชนทุกคน

มีอาชีพ มีรายได้ ช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            โดยมี นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล

  หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน ท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้ารับการอบรม ร่วม

 พิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

  pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

         เทศบาลตำบลหนองแค  สถานศึกษา  และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแค

จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557  วันที่  5 - 6  พฤศจิกายน  2557  ณ บริเวณ

สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค  โดยจัดให้มีการประกวดหนูน้อยลอยกระทง

หนูน้อยนพมาศ  นางนพมาศ  การประกวดกระทง  และการแสดงมหรสพของนักเรียน

ในสังกัดเทศบาล  เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของ

งานประเพณีลอยกระทง  พร้อมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงสืบไป

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                     ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ณ สนาม

กีฬาเทศบาลตำบลหนองแค ชมการประกวดหนูน้อยนพมาศ  หนูน้อยลอยกระทง 

นางนพมาศ  ประกวดกระทงประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ฯ

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                   ด้วยวันที่  23  ตุลาคม  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  เพิ่อถวายราชสักการะและน้อมเกล้า

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  อำเภอหนองแค  จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5   โดยมีนายภานุวัฒน์   เจนประเสร็ฐ 

เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค

       นายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล

พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองแค นำพวงมาลาถวายราชสักการะ  พระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นสิริมงคล ในการทำงานต่อไป

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

             เทศบาลตำบลหนองแค  จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับผู้อำนวยการ

สถานศึกษา จำนวน 3 ท่าน  ได้แก่ ผอ. สายพิณ จตุรพรชัย  ผอ. สมพร ประทุมมาลย์

และ ผอ. พิมพ์พร  ปัทมธานินท์   รองผู้อำนวยการ 1 ท่าน ได้แก่ รองผอ. พันธ์ศักดิ์

ดวงกุลสา  คุณครู 1 ท่าน ได้แก่  คุณครูประสิทธิ์  สาลี  ครูชำนาญการพิเศษ และ

นางสำรวย  ฝังนาค  ลูกจ้างประจำสำนักปลัดเทศบาล  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาล

ตำบลหนองแค 

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...