ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

             กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองแค  จัดการอบรม "โครงการ

 การอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน"  มีความประสงค์ที่จะให้พี่น้องประชาชน

 ทุกครอบครัว  มีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอยากให้ประชาชนทุกคน

มีอาชีพ มีรายได้ ช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            โดยมี นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล

  หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน ท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้ารับการอบรม ร่วม

 พิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

  pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

         เทศบาลตำบลหนองแค  สถานศึกษา  และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแค

จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557  วันที่  5 - 6  พฤศจิกายน  2557  ณ บริเวณ

สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค  โดยจัดให้มีการประกวดหนูน้อยลอยกระทง

หนูน้อยนพมาศ  นางนพมาศ  การประกวดกระทง  และการแสดงมหรสพของนักเรียน

ในสังกัดเทศบาล  เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของ

งานประเพณีลอยกระทง  พร้อมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงสืบไป

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                     ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ณ สนาม

กีฬาเทศบาลตำบลหนองแค ชมการประกวดหนูน้อยนพมาศ  หนูน้อยลอยกระทง 

นางนพมาศ  ประกวดกระทงประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ฯ

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                   ด้วยวันที่  23  ตุลาคม  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  เพิ่อถวายราชสักการะและน้อมเกล้า

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  อำเภอหนองแค  จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5   โดยมีนายภานุวัฒน์   เจนประเสร็ฐ 

เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค

       นายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล

พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองแค นำพวงมาลาถวายราชสักการะ  พระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นสิริมงคล ในการทำงานต่อไป

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

             เทศบาลตำบลหนองแค  จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับผู้อำนวยการ

สถานศึกษา จำนวน 3 ท่าน  ได้แก่ ผอ. สายพิณ จตุรพรชัย  ผอ. สมพร ประทุมมาลย์

และ ผอ. พิมพ์พร  ปัทมธานินท์   รองผู้อำนวยการ 1 ท่าน ได้แก่ รองผอ. พันธ์ศักดิ์

ดวงกุลสา  คุณครู 1 ท่าน ได้แก่  คุณครูประสิทธิ์  สาลี  ครูชำนาญการพิเศษ และ

นางสำรวย  ฝังนาค  ลูกจ้างประจำสำนักปลัดเทศบาล  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาล

ตำบลหนองแค 

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

       กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองแค  ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบล

หนองแค   ทั้ง  5 โรงเรียน  จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในกลุ่มเทศบาล ประจำปี

2557  ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็ก และเยาวชน ให้มีการพัฒนา

ตนเองภายใต้   กฎ  กติกา  มารยาทของสังคม  เกิดความพร้อมทั้งร่างกาย  จิตใจ

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์   ณ สนาม

กีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

         โดยมีนายสุนทร  เข็มนาค     นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธี    พร้อมคณะ

ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองต่างๆ  ประชาชน  ร่วมพิธีเปิดอย่าง

มากมาย

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...