ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

                      เทศบาลตำบลหนองแค  นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรี

ตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ร่วมงาน

 " อวดภาพเก่า เล่าตำนานสระบุรี "  เทศบาลตำบลหนองแค ได้จัดนิทรรศการอวด

ภาพเก่าของเทศบาล  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

               นายวิเชียร  พุฒิวิญญู  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เดินทางมาตรวจเยี่ยม 

ประชุมมอบนโยบาย และเป็นประธานพิธีเปิดงาน " อวดภาพเก่า เล่าตำนานสระบุรี "

เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2557  ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

             กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลหนองแค  ดำเนินการโครงการประชุม

เวทีเสวนาเพื่อการปฎิรูปประเทศไทย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  เพื่อเป็น

การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม

ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  และค้นหาความต้องการของประชาชน   ตลอดจน

แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฎิรูปประเทศไทย

ในด้านต่างๆ พร้อมกับดำเนินการรวบรวมประมวลผลการปฎิรูปและบันทึกข้อมูล

ลงในเวปไซต์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปประเทศไทย

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                      เทศบาลตำบลหนองแค  โดยนายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบล

หนองแค  พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค  จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประจำปี 2557   เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์  วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 

ให้คงอยู่สืบไป โดยมีนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

นำต้นเทียนพรรษาไปถวายวัดต่างๆ   เป็นไปอย่างคึกคัก

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                นายวิรัช  คงทน  ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค   ข้าราชการ ลูกจ้าง

เทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมงาน  "มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  คืนความ

สุขให้คนในชาติ"  ระหว่างวันที่  8 - 12  กรกฎาคม 2557  ณ บริเวณสนามกีฬา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  โดยมีท่านแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานเปิด

pic04  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

           งานนิเทศการศึกษา  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลหนองแค  จัดโครงการ

นิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียนระดับภาคกลาง   โดยเข้าร่วมโครงการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ   สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับภาคกลาง

ครั้งที่ 10   กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่  1,2,3,4 และ 5   "หัวหินวิชาการ"

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   วิทยาเขตวังไกลกังวล

อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เทศบาลตำบลหนองแค  ได้นำผลงาน

ครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลไปแสดง ได้รับความสนใจจำนวนมาก

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...