ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

          นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล

เจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลตำบลหนองแค   ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่เกิดจาก

ฝนตกหนัก    โดยมี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ   ส.ส.เขต 3 จังหวัดสระบุรี    ร่วมกับ

นายภาณุวัฒน์   เจนประเสริฐ  นายอำเภอหนองแค   ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในชุมชนที่มี

น้ำท่วมขัง  ออกหน่วยเคลื่อนที่แจกถุงยังชีพพร้อมยารักษาโรค  เพื่อเป็นการสร้างขวัญ

และ  กำลังใจกับผู้ประสบอุทกภัย

pic02  pic07

อ่านเพิ่มเติม...

            กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองแค  ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบล

หนองแค   ทั้ง  5 โรงเรียน  จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในกลุ่มเทศบาล ประจำปี

2556  ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็ก และเยาวชน ให้มีการพัฒนา

ตนเองภายใต้   กฎ  กติกา  มารยาทของสังคม  เกิดความพร้อมทั้งร่างกาย  จิตใจ

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์   ณ สนาม

กีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

         โดยมีนายสุนทร  เข็มนาค     นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธี    พร้อมคณะ

ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองต่างๆ  ประชาชน  ร่วมพิธีเปิดอย่าง

มากมาย

pic01  pic25

อ่านเพิ่มเติม...

            อำเภอหนองแค ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองแคได้จัดงาน "มหกรรมสินค้า

ราคาถูกและผลิตภัณฑ์   OTOP  อำเภอหนองแค"   ในระหว่างวันที่   31 สิงหาคม ถึง

8  กันยายน 2556  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค  เพื่อเป็นการนำสินค้าของ

กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลหนองแค และสินค้า OTOP ของตำบล

อื่นๆ  ในอำเภอหนองแคมาจำหน่ายในราคาถูก   และเป็นการส่งเสริมอาชีพทำให้

ประชาชนมีรายได้มากขึ้น

            โดยมีนายภาณุวัฒน์  เจนประเสริฐ   นายอำเภอหนองแค พร้อมคณะเป็น

ประธานในพิธีเปิด  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

               กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองแค  จัดการอบรม "โครงการ

การอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน"  มีความประสงค์ที่จะให้พี่น้องประชาชน

ทุกครอบครัว  มีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอยากให้ประชาชนทุกคน

มีอาชีพ มีรายได้ ช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           โดยมี นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล

 หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน ท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้ารับการอบรม ร่วม

พิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

               วันที่ 12 สิงหาคม 2556  เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี

อำเภอหนองแคร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแค  จัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้น

               โดย มีนายภาณุวัฒน์  เจนประเสริฐ  นายอำเภอหนองแค  ประธานในพิธี

พร้อมทั้ง นายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค  ข้าราชการ พลเรือน 

ทหาร ตำรวจ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

นักเรียน นักศึกษา  องค์กรเอกชน  พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมพิธีและลงนามถวายพระพร 

โดยพร้อมเพียงกัน  นอกจากนี้ยังมี  พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นอำเภอหนองแค 

ประจำปี  2556

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                      โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง  ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแค

ได้จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน   ( Asean Day Camp )  ประจำปีการศึกษา 2556   เพื่อให้

นักเรียนได้รับความรู้  ความเข้าใจและเกิดความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

และเข้าร่วมพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียนผ่านกิจกรรม  ต่างๆที่จัดขึ้น

                  โดยนายสุนทร  เข็มนาค   นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค  เป็นประธานในพิธีเปิด   เมื่อวันที่  8  สิงหาคม 2556

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล  1  นาเริ่งราษฎร์บำรุง

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...