ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  เทศบาลตำบล

หนองแค นำโดย นางเพ็ญภา ศรีเงินดี  ผู้อำนวยการกองต่างๆ ลูกจ้าง ประชาชน

ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณรอบๆ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค เพื่อเป็นการสร้างและ

กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและหวงแหทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

        เทศบาลตำบลหนองแค กำหนดจัดงานวันครู  ประจำปี 2556  เพื่อเป็นการระลึก

พระคุณบูรพาจารย์  ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นสิริมงคล  และมีพิธี

มอบรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555    ในวันที่  16

มกราคม   2556   ณ อาคารอเนกประสงค์  สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

          โดยมีนายสุนทร   เข็มนาค  นายกเทศบาลมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้

บริหารเทศบาล  ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่คณะครูที่รับรางวัล

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

           เทศบาลตำบลหนองแค  นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบล

หนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้า

ส่วนราชการ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง  5  โรงเรียน  กำหนดจัดกิจกรรมงาน

วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2556  วันศุกร์ที่  11  มกราคม 2556

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

         เทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค  พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล 

ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์  จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรปีใหม่

2556  ในวันที่  28  ธันวาคม  2555  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอัน

ดีงามของไทยสืบต่อไป ณ. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 4  หนองแคอนุสรณ์ 

              โดยได้รับเกียรติจากนายภาณุวัฒน์  เจนประเสริฐ  นายอำเภอหนองแค  เป็น

ประธานในพิธี  ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล  คณะสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน

การงาน  ตำรวจ  พ่อค้า แม้ค้า ประชาชนที่มาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

             เทศบาลตำบลหนองแค โดยนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีพร้อมคณะ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค   จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์  ต้านยาเสพติด

ครั้งที่  2    ประจำปีงบประมาณ  2556    โดยใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์และสนับสนุน

กิจกรรมกีฬานันทนาการในระดับชุมชน  เพื่อส่งเสริมในประชาชนหันมาสนใจ   และ

ให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อ ลด ละ เลิก  อบายมุขในชุมชน  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบล

หนองแค เมื่อวันที่  8 - 9 ธันวาคม 2555

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

          เทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ

ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ข้าราชการ ตำรวจ ผู้นำชุมชน มูลนิธิ

ชมรม พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอหนองแค เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่หอประชุมอำเภอหนองแค โดยมีนายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ

นายอำเภอหนองแค

           โดยในช่วงภาคค่ำ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง

และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมีนายภาณุวัฒน์ เจนประ

เสริฐ นายอำเภอหนองแค  ส.ส.วัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ  สจ.จิรศักดิ์  จึงรัศมีพานิช

สจ.ยุทธนา เข็มนาค พร้อมพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่อง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณ

สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...