ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

          เทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ

ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ข้าราชการ ตำรวจ ผู้นำชุมชน มูลนิธิ

ชมรม พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอหนองแค เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่หอประชุมอำเภอหนองแค โดยมีนายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ

นายอำเภอหนองแค

           โดยในช่วงภาคค่ำ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง

และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมีนายภาณุวัฒน์ เจนประ

เสริฐ นายอำเภอหนองแค  ส.ส.วัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ  สจ.จิรศักดิ์  จึงรัศมีพานิช

สจ.ยุทธนา เข็มนาค พร้อมพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่อง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณ

สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

          เทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรีพร้อมคณะ

ผู้บริหารเทศบาล จัดงานวันคนพิการ เนื่องมาจาก วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน

คนพิการสากล โดยให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนพิการ และตื่นตัว

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ์ของคนพิการ รวมถึงสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ

ของคนพิการได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตด้วยการพึ่งตนเอง

มากที่สุด

         เทศบาลตำบลหนองแค จัดบริการตัดผมและตรวจสุขภาพให้กับคนพิการที่สนใจ

บริการฟรี ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                   เทศบาลตำบลหนองแค  โดยการนำของนายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรี

ตำบลหนองแคพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล  หน่วยงาน  สถานศึกษาและชุมชน  ได้จัด

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555    ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

โดยจัดให้มีการประกวดหนูน้อยลอยกระทง หนูน้อยนพมาศการประกวดกระทง  และการ

แสดงมหรสพ  ดนตรี  ลิเก  หมอลำซึ่ง ฯลฯ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึง

ความสำคัญของงานประเพณีลอยกระทง พร้อมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้

คงอยู่สืบไป

            โดยได้รับเกียร์ติจาก นายภาณุวัฒน์  เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค เป็น

ประธานและนำกล่าวคำถวายกระทงลอยประทีป

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

         นายภาณุวัฒน์  เจนประเสริฐ  นายอำเภอหนองแค  เป็นประธานในพิธีเปิด 

โครงการ"ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน"ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก90วัน  

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา  14.30 น.  ณ โรงเรียนเทศบาล4 หนองแค

อนุสรณ์  พร้อมคณะผู้บริหารนำโดย  นายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบล

หนองแค  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกอง  หัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้นำชุมชน  อสม.  อปพร.  เทศบาลตำบลหนองแค

         การดำเนินโครงการฯมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ปัญหายาเสพติด และปัญหา

อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องลดลง ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย  ซึ่ง

อำเภอหนองแคได้พิจารณา  คัดเลือก  "ชุมชนร่วมใจพัฒนา"  เทศบาลตำบลหนองแค

เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ  เฝ้าระวัง  ติดตาม  ช่วยเหลือ  ดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษา  ให้มี

อาชีพ  การงาน  การศึกษา  และไม่กลับไปมีพฤติกรรมซ้ำ  ชุมชนมีความเข็มแข็ง

สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดได้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

ประกอบด้วย  ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแค สถานีตำรวจภูธรหนองแค 

สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองแค โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 

โรงเรียนกลั่นวิทยา  และเทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ์นายอำเภอหนองแคเป็นประธานในพิธีโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

อ่านเพิ่มเติม...

         ด้วยวันที่  23  ตุลาคม  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  เพิ่อถวายราชสักการะและน้อมเกล้า

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  อำเภอหนองแค  จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5   โดยมีนายภานุวัฒน์   เจนประเสร็ฐ 

เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค

        นายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค  พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล

พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองแค นำพวงมาลาถวายราชสักการะ  พระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นสิริมงคล ในการทำงานต่อไป

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

           การแข่งขันเรือยาวประเพณีคลองระพีพัฒน์   ชิงถ้วยพระราชทานพลเอกสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร  ครั้งที่ 9  ประจำปี  2555  เทศบาลตำบล

หนองแคร่วมกับอำเภอหนองแค  สภาวัฒนธรรมอำเภอหนองแคและสถานีตำรวจภูธร

หนองแค  ได้จัดให้มีการแข่งขันเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต  และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของชาวคลองระพีพัฒน์ให้สืบทอด สู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป

          โดยได้รับเกียรติ จากนายชโลธร  ผาโคตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็น

ประธานมอบถ้วยรางวัล  และเงินรางวัล กับเรือที่ชนะการแข่งขัน

           สำหรับรางวัลชนะเลิศเรือจิ๋ว 12 ฝีพาย ได้แก่

     พรหลวงปู่ยิ้ม      จากจังหวัด     พระนครศรีอยุธยา

                      รางวัลชนะเลิศเรือยาวเล็ก  30 ฝีพาย ได้แก่

    พรหมประธาน      จากจังหวัด     ปทุมธานี

                      รางวัลชนะเลิศเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย ได้แก่

    วัชระพีพัฒน์         จากจังหวัด    สระบุรี

                     รางวัลชนะเลิศเรือยาว  55 ฝีพาย ได้แก่

    เทพนรสิงห์           จากจังหวัด    สระบุรี

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...