ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

     โรงเรียนเทศบาล  1  นาเริ่งราษฎร์บำรุง  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค

ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  เพื่อเป็นการระลึกถึง  พระคุณบูรพาจารย์  โดยมีนายสมศักดิ์ 

อัตถะสัมปุณณะ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค   เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้ง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค   ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน ผู้อำนวยการกอง

ต่างๆ  คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน จำนวนมาก   

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

          โรงเรียนเทศบาล   5   วัดเกาะกลาง  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค

ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  เพื่อเป็นการระลึกถึง  พระคุณบูรพาจารย์  โดยมีนายสมศักดิ์ 

อัตถะสัมปุณณะ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค   เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้ง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค   ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน ผู้อำนวยการกอง

ต่างๆ  คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน จำนวนมาก   

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

         ตามที่นายสุนทร  เข็มนาค ได้รับเลือกตั้งให้เป็น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล

หนองแค   คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี  โดยมี   พ.ต.อ.ณัฐศักดิ์

นานาวัน   ประธาน.กกต.จ.ว.สระบุรี    มอบหนังสือรับรองการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

        โรงเรียนเทศบาล   3  วัดสหมิตรมงคล  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค

ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  เพื่อเป็นการระลึกถึง  พระคุณบูรพาจารย์    โดยมีนายวิรัช

คงทน  ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค   เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน

ทั้ง 5 โรงเรียน ผู้อำนวยการกองต่างๆ  คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน จำนวนมาก   

ณ. ศาลาการเปรียญวัดสหมิตรมงคล   วันที่   13   มิถุนายน  2556

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

         โรงเรียนเทศบาล  4 หนองแคอนุสรณ์  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค

ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู   เพื่อเป็นการระลึกถึง   พระคุณบูรพาจารย์   โดยนายสุนทร 

เข็มนาค   นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค    พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเป็นประธาน

ในพิธี  พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง  5 โรงเรียน  ผู้อำนวยการกองต่างๆ  คณะครู

และผู้ปกครองนักเรียน จำนวนมาก   ณ.หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล  4  

หนองแคอนุสรณ์   เมื่อวันที่   13  มิถุนายน  2556

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

              ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   เมื่อวันที่   12  พฤษภาคม  2556 

นายสุนทร  เข็มนาค  ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค  ประกอบ

กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล

หนองแค  เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  ได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

ตำบลหนองแค  

              และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  นายสุนทร  เข็มนาค  ได้แถลงนโยบายอย่างเป็น

ทางการและสาบานตน เข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแค   พร้อม

คณะผู้บริหารเทศบาล  ซึ่งมีชื่อผู้บริหารดังนี้

           1.นายสุนทร  เข็มนาค                                   นายกเทศมนตรี

           2.นายสมศักด์  อัตถะสัมปุณณะ              รองนายกเทศมนตรี

           3.นายศุภกิจ  รุ่งศรีทอง                           รองนายกเทศมนตรี

           4.นายสุธี    บุญสอน                       ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

           5.นายศักดา   สัจจาสิทธิ์              เลขานุการนายกเทศมนตรี

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...