ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

            เทศบาลตำบลหนองแค  ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  จัดงานวันครู

ประจำปี 58  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์   ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจนความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทาง

การศึกษากับประชาชน นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูและรณรงค์

ให้สังคมเห็นความสำคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรม

เนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต

 นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                เทศบาลตำบลหนองแค  นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบล

หนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้า

ส่วนราชการ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง  5  โรงเรียน  กำหนดจัดกิจกรรมงาน

วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558  วันศุกร์ที่  9  มกราคม 2558  โดยมีผู้ปกครองนักเรียน

มาร่วมให้กำลังใจบุตร - หลาน เป็นจำด้วยมาก

    คำขวัญวันเด็กในปี 2558       "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

     เทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค  พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล 

ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์  จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรปีใหม่

2558  ในวันที่  30  ธันวาคม  2557  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอัน

ดีงามของไทยสืบต่อไป ณ. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 4  หนองแคอนุสรณ์ 

pic06  pic24

อ่านเพิ่มเติม...

                     กองสวัสดิการเทศบาลตำบลหนองแค  นำโดยนายสุนทร เข็มนาค นายก

เทศมนตรีตำบลหนองแค   ได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์  ครั้งที่ 4 ประจำปี

งบประมาณ  2558     ในวันที่  20-21  ธันวาคม  2557  ทั้งนี้ใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์

และสนันสนุน  กิจกรรมกีฬานันทนาการในระดับชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้  ประชาชนหัน

มาสนใจ  และให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย  และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  อีกทั้ง

ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อ ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

 pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                    เทศบาลตำบลหนองแคร่วมอำเภอหนองแค ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2557  โดยพิธีช่วงเช้ามี ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า

ร่วมลงนามถวายพระพร  และถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์

พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2557

                      ทั้งนี้เทศบาลตำบลหนองแค  นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรี

ตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมโครงการ "ปลูกต้นไม้ ถวายพ่อหลวง"

และ"โครงการทำดีถวายในหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา  5 ธันวาคม 2557 โดยมีนาย

วิเชียร  พุฒิวิญญู  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมกับ

ทำความสะอาดบริเวณริมคลอง ริมถนน โดยมีข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมโครงการ

อย่างมากมาย

               พิธีช่วงเย็น  นายสุนทร เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคพร้อมผู้

บริหาร  นำข้าราชการ  ตำรวจ ผู้นำชุมชน  มูลนิธิ  ชมรม พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอ

หนองแค  ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ ( พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง ) ถวายคำราชสดุดี 

พร้อมกับจุดเทียนชัยถวายพระพร  จุดพลุ ดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ 

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...