ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

              เทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองแค   จัดโครงการ

แก้ไขปัญหายาเสพติด   ตามยุทธศาสตร์   5 รั้วป้องกัน  โดยมีนายสุนทร  เข็มนาค

นายกเทศบาลตำบลหนองแค  เป็นประธานในพิธีเปิด    การดำเนินโครงการฯ

มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องลดลง

ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย    เฝ้าระวัง  ติดตาม  ช่วยเหลือ  ดูแลผู้ผ่านการ

บำบัดรักษา  ให้มีอาชีพ  การงาน  การศึกษา  และไม่กลับไปมีพฤติกรรมซ้ำ

ชุมชนมีความเข็มแข็ง    สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดได้มีหน่วยงาน

ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแค  สถานีตำรวจ

ภูธรหนองแค   สำนักงานสาธารณสุข   โรงพยาบาลหนองแค โรงเรียนเทศบาล

 4 หนองแคอนุสรณ์   โรงเรียนกลั่นวิทยา  และเทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                 นิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นของนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแคจัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นนักเรียน

ตามโครงการวัดประเมินผลตามสภาพจริง   ประจำปี  2556     โดยมี นายสมศักดิ์

อัตถะสัมปุณณะ    รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค   นายศุภกิจ  รุ่งศรีทอง

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค  มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน ฯ พร้อม

คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวย

การกอง หัวหน้าส่วนราชการ  มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดนิทรรศการและ

ชมการแสดง ผลงานของนักเรียนในครั้งนี้                      

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

          จังหวัดสระบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ กำหนดจัดงาน "มหกรรม

เทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑ " ระหว่าง

วันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม

ฟื้นฟู และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้ง

เป็นการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี 10 ประเทศร่วมแสดงศิลปะ

พื้นบ้านของแต่ละชาติ  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                เทศบาลตำบลหนองแค  นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบล

หนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้า

ส่วนราชการ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง  5  โรงเรียน  กำหนดจัดกิจกรรมงาน

วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2557  วันศุกร์ที่  10  มกราคม 2557

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

               เทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบล

หนองแค   ได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์  ครั้งที่ 3 ประจำปี งบประมาณ  2557

วันที่ 19 - 22  ธันวาคม  2556  ทั้งนี้ใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์และสนันสนุน  กิจกรรมกีฬา

นันทนาการในระดับชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้  ประชาชนหันมาสนใจ  และให้ความสำคัญ

ต่อการออกกำลังกาย  และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ เพื่อ ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...