ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

           วันที่ 13  เมษายน  2558  เทศบาลตำบลหนองแคจัดงานประเพณีสงกรานต์

เพื่อร่วมสืบสานประเพณี  วัฒนธรรม   ที่ดีงามของคนไทย  ในเทศกาลวันสงกรานต์ 

หรือวันปีใหม่ของไทย  โดยได้จัดให้มีขบวนแห่สงกรานต์ในปีนี้  นับว่ายิ่งใหญ่ตระการ

ตา มีพี่น้องประชาชนร่วมในขบวนแห่สงกรานต์เป็นจำนวนมาก  ด้วยบรรยากาศที่สนุก

สนานและเป็นกันเอง  ร่วมสรงน้ำขอพรพระพุทธชินราช  เพื่อความเป็นสิริมงคล

               นายวิทยา  สโรบล  นายอำเภอหนองแค  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย

คณะผู้บริหารเทศบาล    ผู้อำนวยการกองฝ่ายต่างๆ   ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด

เทศบาลตำบลหนองแค ได้ร่วมเดินในขบวนแห่ของเทศบาลด้วยบรรกาศแห่งความ

สนุกสนานร่วมกับพี่น้องประชาชน  ซึ่งได้ออกมาร่วมสรงน้ำพระ ชมขบวนแห่สงกรานต์

ตลอดเส้นทาง

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

              เทศบาลตำบลหนองแค   จัดโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์  พ.ศ. 2558   ระหว่างวันที่  10 - 17  เมษายน  พ.ศ. 2558  เพื่ออำนวยความ

สะดวกให้กับประชาชนตลอด  24  ชั่วโมง  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  รวมทั้งช่วยเหลือ

ประชาชน อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นในพื้นที่   โดยงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย   สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแคร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน (อปพร.) จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามและมีข้าราชการ กำกับดูแลการปฎิบัติหน้าที่

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...