ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

                เทศบาลตำบลหนองแค  โดยนายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบล

หนองแค  พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค  จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประจำปี 2556   เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์  วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย  ให้

คงอยู่สืบไป

                โดยได้รับเกียรติจากนายภาณุวัฒน์  เจนประเสริฐ  นายอำเภอหนองแค

เป็นประธานในพิธีงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจำปี 2556  และนำต้นเทียนพรรษา

ไปถวายวัดต่างๆ  โดยมี พ่อค้าประชาชน ร่วมแห่เทียนกันอย่างคึกคัก

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

     โรงเรียนเทศบาล  1  นาเริ่งราษฎร์บำรุง  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค

ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  เพื่อเป็นการระลึกถึง  พระคุณบูรพาจารย์  โดยมีนายสมศักดิ์ 

อัตถะสัมปุณณะ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค   เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้ง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค   ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน ผู้อำนวยการกอง

ต่างๆ  คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน จำนวนมาก   

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

          โรงเรียนเทศบาล   5   วัดเกาะกลาง  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค

ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  เพื่อเป็นการระลึกถึง  พระคุณบูรพาจารย์  โดยมีนายสมศักดิ์ 

อัตถะสัมปุณณะ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค   เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้ง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค   ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน ผู้อำนวยการกอง

ต่างๆ  คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน จำนวนมาก   

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

         ตามที่นายสุนทร  เข็มนาค ได้รับเลือกตั้งให้เป็น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล

หนองแค   คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี  โดยมี   พ.ต.อ.ณัฐศักดิ์

นานาวัน   ประธาน.กกต.จ.ว.สระบุรี    มอบหนังสือรับรองการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

        โรงเรียนเทศบาล   3  วัดสหมิตรมงคล  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค

ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  เพื่อเป็นการระลึกถึง  พระคุณบูรพาจารย์    โดยมีนายวิรัช

คงทน  ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค   เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน

ทั้ง 5 โรงเรียน ผู้อำนวยการกองต่างๆ  คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน จำนวนมาก   

ณ. ศาลาการเปรียญวัดสหมิตรมงคล   วันที่   13   มิถุนายน  2556

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

         โรงเรียนเทศบาล  4 หนองแคอนุสรณ์  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค

ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู   เพื่อเป็นการระลึกถึง   พระคุณบูรพาจารย์   โดยนายสุนทร 

เข็มนาค   นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค    พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเป็นประธาน

ในพิธี  พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง  5 โรงเรียน  ผู้อำนวยการกองต่างๆ  คณะครู

และผู้ปกครองนักเรียน จำนวนมาก   ณ.หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล  4  

หนองแคอนุสรณ์   เมื่อวันที่   13  มิถุนายน  2556

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...