ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

            เทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับอำเภอหนองแค  จัดงานถวายพระพรสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  เพื่อ

แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน  และจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่น 57

พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                      เทศบาลตำบลหนองแค  นำโดยนายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรี

ตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ร่วมงาน

 " อวดภาพเก่า เล่าตำนานสระบุรี "  เทศบาลตำบลหนองแค ได้จัดนิทรรศการอวด

ภาพเก่าของเทศบาล  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

               นายวิเชียร  พุฒิวิญญู  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เดินทางมาตรวจเยี่ยม 

ประชุมมอบนโยบาย และเป็นประธานพิธีเปิดงาน " อวดภาพเก่า เล่าตำนานสระบุรี "

เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2557  ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

             กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลหนองแค  ดำเนินการโครงการประชุม

เวทีเสวนาเพื่อการปฎิรูปประเทศไทย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  เพื่อเป็น

การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม

ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  และค้นหาความต้องการของประชาชน   ตลอดจน

แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฎิรูปประเทศไทย

ในด้านต่างๆ พร้อมกับดำเนินการรวบรวมประมวลผลการปฎิรูปและบันทึกข้อมูล

ลงในเวปไซต์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปประเทศไทย

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                      เทศบาลตำบลหนองแค  โดยนายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบล

หนองแค  พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค  จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประจำปี 2557   เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์  วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 

ให้คงอยู่สืบไป โดยมีนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

นำต้นเทียนพรรษาไปถวายวัดต่างๆ   เป็นไปอย่างคึกคัก

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...