ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

            กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองแค   จัดอบรมโครงการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด  เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติดภาพร่วมของเทศบาล

ตำบลหนองแค และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

           โดยมีนายสุนทร  เข็มนาค  เป็นประธานในพิธีพร้อมผู้บริหารเทศบาล

พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

เทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์

pic01

อ่านเพิ่มเติม...

        นายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค  เปิดเผยว่า เทศบาล

ตำบลหนองแคได้ส่งนักกีฬา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๓๓   ในระดับภาคกลาง   

๑๖  จังหวัด   ๙๖  อ.ป.ท.  ที่จังหวัดนนทบุรี  ในนาม  "นครนนท์เกมส์ ๕๘"

ซึ่งทางเทศบาลนครนนทบุรี  เป็นเจ้าภาพ   เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาที่ชนะ

ไปทำการแข่งขันระดับประเทศ ต่อไป

           โดยเทศบาลตำบลหนองแค   มีนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน  จำนวน  ๑๐๗  คน

ได้   ๓  เหรียญทอง  ๙  เหรียญเงิน  ๑๒  เหรียญทองแดง  คาดหวังว่ากีฬาระดับ

ประเทศ  นักกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค  จะคว้าเหรียญมาฝาก  พ่อ แม่ พี่น้อง

ชาวหนองแคอีกมากมายต่อไป

pic01

อ่านเพิ่มเติม...

           ด้วยวันที่  ๒๓  ตุลาคม  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕  เพิ่อถวายราชสักการะและน้อมเกล้า

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  อำเภอหนองแค  จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕   ณ  หน้าที่ว่าการอำเภอหนองแค

       นายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล

พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองแค นำพวงมาลาถวายราชสักการะ  พระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นสิริมงคล ในการทำงานต่อไป

pic01

อ่านเพิ่มเติม...

              เทศบาลตำบลหนองแค  จัดทำโครงการ  "ประดับธงในดวงใจ" 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ

ที่ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ  พร้อมชี้แจงและเชิญชวนให้ประชาชน

ในเขตเทศบาลหนองแค  ประดับธงสัญลักษณ์  ภปร , สก , ธงชาติ ตามบ้านเรือน

เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย 

           โดยนายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค  เป็นประธาน

มอบธงให้ผู้นำชุมชน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  พ่อค้า  ประชาชน 

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองแค

pic02

อ่านเพิ่มเติม...