ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

วัน อสม 58

                        นายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค  พร้อมคณะ

ผู้บริหารเทศบาล    ร่วมเป็นประธานวัน อสม แห่งชาติ โดยกองสาธารณสุขเทศบาล

ตำบลหนองแค กำหนดจัดงาน  ในวันที่  20 มีนาคม  2558    เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็ง   ความสามัคคีในหมู่คณะ  และสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฎิบัติงานของ

 อสม รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่  อสม ผู้ที่ปฏิบัติงาน

ดีเด่น  ให้ปรากฏแก่สาธารณะชนและเพื่อให้ อสม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเป็นประโยชน์

แก่สังคมและชุมชน  โดย  กศน อำเภอหนองแค    มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ค่านิยม

หลักของคนไทย  12  ประการ

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...

                  เทศบาลตำบลหนองแคจัดการอบรมพนักงานครูเทศบาล  ครูจ้างสอน

และบุคลากรสนับสนุนการสอน  จำนวน 200 คน เพื่อให้พนักงานครูเทศบาล

ครูจ้างสอน  และบุคลากรสนับสนุนการสอนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ

คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  และความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าใน

วิชาชีพทางการศึกษา  อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการจัดการเรียน

การสอนและนำมาพัฒนาระบบการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ตำบลหนองแคให้มีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น  ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์  2558

  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...