" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

 

   1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

   2. พัฒนาระบบการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

   3. ส่งเสริมและพัฒนาการะบวนการ การประชาสังคม ภาคประชาชน