" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

เรื่อง การพัฒนาองค์กรและบุคคลกรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

 

   1. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคคลากรของท้องถิ่น

   2. พัฒนาระบบบริหารคลัง

   3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

   4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

   5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ธปท.และประชนชนในการดำเนินการทำงานของเทศบาล

   6. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

   7. ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฎิบัติราชการ