" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและการท่องเที่ยว

 

   1. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญ

   2. ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

   3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว