" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

  1. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

  2. การส่งเสริมและการจัดการการสวัสดิการสงเคราะห์

  3. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข

  4. พัฒนาด้านใครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

  5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

  6. การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน

  7. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้าน ศภ.

  8. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่

  9. การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโลโลยีด้านการเกษตร