" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

   1. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   2. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม