" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - เดือน กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียดเอกสารคลิก....

ประกาศการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง ด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมปีที่1-6เดือน กุมภาพันธ์ 2562   

รายละเอียดเอกสารคลิก...

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่2/2561  รายละเอียดเอกสารคลิก....