" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

       เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดเอกสารคลิก

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

       เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเอกสารคลิก

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองแค

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเอกสารคลิก

- เทศบาลตำบลหนองแค -

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 1 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเอกสารคลิก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเอกสารคลิก