" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 วันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียดเอกสารคลิก...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 วันที่ 31 สิงหาคม 2562 รายละเอียดเอกสาร

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองแค ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง๕โรงเรียน   รายละเอียดเอกสารคลิก...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562  รายละเอียดเอกสารคลิก....

สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - เดือน กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียดเอกสารคลิก....