" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

       เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเอกสารคลิก

- เทศบาลตำบลหนองแค -

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 1 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเอกสารคลิก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเอกสารคลิก

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองแค

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเอกสารคลิก

ตาารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  รายละเอียดเอกสารคลิก...