" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

       กองศึกษาเทศบาลตำบลหนองแค ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง ๕ โรงเรียน

รายละเอียดคลิก