" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

          เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนหนองแคเก่าพัฒนา จำนวน 3 โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดเอกสารคลิก