" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

       เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน ศ.ส.ล. ชุมชนหนองแคเก่าพัฒนาจำนวน 3 โครงการ

รายละเอียดเอกสารคลิก