" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

- เทศบาลตำบลหนองแค -

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 1 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเอกสารคลิก