" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง ด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมปีที่1-6เดือน กุมภาพันธ์ 2562   

รายละเอียดเอกสารคลิก...