" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สำหรับเดือนกันยายน  อ่านรายละเอียดคลิก.