" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎ์บำรุง สำหรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สำหรับเดือนพฤษภาคม อ่านรายละเอียดคลิก.