" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานการจัดซื้อจ้างจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม...