" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

          กองการศึกษา ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง ๕ โรงเรียน

รายละเอียดคลิก