" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562  รายละเอียดเอกสารคลิก....

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองแค ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง๕โรงเรียน   รายละเอียดเอกสารคลิก...

ประกาศการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง ด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมปีที่1-6เดือน กุมภาพันธ์ 2562   

รายละเอียดเอกสารคลิก...

สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - เดือน กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียดเอกสารคลิก....