" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

          กองการศึกษา ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง ๕ โรงเรียน

รายละเอียดคลิก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียดคลิก

กองคลังส่งแบบ สขร.๑ ประจำเดือน มิ.ย - ก.ค ๒๕๖๓ รายละเอียดคลิก..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

รายละเอียดคลิก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

รายละเอียดคลิก