" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

       กองศึกษาเทศบาลตำบลหนองแค ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง ๕ โรงเรียน

รายละเอียดคลิก

กองการศึกษา ส่งแบบ สขร.๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

รายละเอียดคลิก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองแค

รายละเอียดเอกสารคลิก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 เทศบาลตำบลหนองแค

รายละเอียดเอกสารคลิก

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

          เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนหนองแคเก่าพัฒนา จำนวน 3 โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดเอกสารคลิก