" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

กองคลังส่งแบบ สขร.๑ ประจำเดือน มิ.ย - ก.ค ๒๕๖๓ รายละเอียดคลิก..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

รายละเอียดคลิก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน วันที่ 27 พ.ค. 2563

รายละเอียดคลิก

กองศึกษา ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

รายละเอียดคลิก

       กองศึกษาเทศบาลตำบลหนองแค ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง ๕ โรงเรียน

รายละเอียดคลิก