" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

          เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนหนองแคเก่าพัฒนา จำนวน 3 โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดเอกสารคลิก

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

       เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน ศ.ส.ล. ชุมชนหนองแคเก่าพัฒนาจำนวน 3 โครงการ

รายละเอียดเอกสารคลิก

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

        ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2ล้อ ชนิดล้อยาง 4ล้อ จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเอกสารคลิก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดคลิก

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

          เรื่องเผยแพร่แพนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดเอกสารคลิก