" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

           กองคลังขอส่งประกวดราคากลาง และประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทาสีอาคาร ติดตั้งเหล็กดัด และลวดตะแกรงกันนก จำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดคลิก

กองคลังส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดคลิก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียดคลิก

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

          กองการศึกษา ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง ๕ โรงเรียน

รายละเอียดคลิก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

รายละเอียดคลิก