" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลาง

รายละเอียดข้อมูล.....

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559

รายละเอียดข้อมูล.....

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2559

รายละเอียดข้อมูล.....

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างตลาดสดเทศบาล

รายละเอียดข้อมูล.....