" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลาง

รายละเอียดข้อมูล.....