" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

        ฉีดฟรี!!! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ โรงพยาบาลหนองแค ทุก วันพฤหัสบดี, ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.  "ให้บริการตั้งแต่ วันนี้ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด"

 

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี