" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

         ผู้ที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เดินทางถึงภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ด้วยความหวังดีจากเทศบาลตำบลหนองแค

 

ลง