" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

เรื่อง กำหนดระยะเวลาและการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลหนองแค

เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

และเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

***รายละเอียดเอกสารคลิก***