" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมปีที่1-6เดือน มีนาคม 2562   รายละเอียดเอกสารคลิก...