" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ( อาคารจิรนที )