ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

          เรื่อง แจ้งปิดบริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแคเป็นการชั่วคราว  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) ระลอกใหม่