" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

          เรื่อง แจ้งปิดบริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแคเป็นการชั่วคราว  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) ระลอกใหม่