" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

13505154151615

: ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค