" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

           เรื่อง มาตราการการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๔

รายละเอียดคลิก