" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  

   #เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส

   #เลือกตั้งเทศบาล

   #ประชาสัมพันธ์กกต

   #สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1

 

111