" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัย เช่น อุบัติเหตุ น้ำท่วม วาตภัย ไฟไหม้ ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน จึงขอเชิญชวนแจ้งเหตุผ่านไลน์ ไอดี @1784DDPM

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

          เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ

รายละเอียดคลิก

13505154151615

: ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค

 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลหนองแค

รายละเอียดคลิก

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

           เรื่อง มาตราการการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๔

รายละเอียดคลิก