" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และการมีบทบาทของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารจิรนทีเทศบาลตำบลหนองแค 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี   รายละเอียดเอกสารคลิก...