" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ พี่น้อง ประชาชน ในเขตเทศบาลทราบ เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓
จากเดิม ต้องชำระภายในเดือน สิงหาคม ขยายเวลาการชำระไปถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (โดยไม่มีค่าปรับ)
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และสามารถมาติดต่อขอชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่งานกองคลัง เทศบาลตำบลหนองแค ในวัน เวลาราชการ ทางเทศบาลตำบลหนองแคจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

รายละเอียดคลิก

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดคลิก

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

กองคลังส่งประกาศประมูลขายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

รายละเอียดคลิก

เทศบาลตำบลหนองแค มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ในตำแหน่งและสายงานระดับเดียวกันเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

รายละเอียดคลิก

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

รายละเอียดคลิก

เนื้อหาอื่นๆ...