" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

          เรื่อง แจ้งปิดบริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแคเป็นการชั่วคราว  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) ระลอกใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

๒๔ เมษายนของทุกปี “วันเทศบาล”
เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒ กำหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ที่มีบทบาทหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เชิงบริการของเทศบาลก่อเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง วันเทศบาล จึงมีความหมายต่อคนเทศบาลที่จะต้องพัฒนาตนพัฒนางาน และก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นเคียงข้างการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าร่วมคิด ร่วมทำ หรือร่วมตรวจสอบ
โดยวันเทศบาลจะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ ซึ่งปีนี้เทศบาลตำบลหนองแคได้ยกเลิกจัดโครงการกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด หลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก และลดการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

           เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดคลิก

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

           ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ขออนุญาตส่งสื่อ infographic  เรื่อง "พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ" เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัย เช่น อุบัติเหตุ น้ำท่วม วาตภัย ไฟไหม้ ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน จึงขอเชิญชวนแจ้งเหตุผ่านไลน์ ไอดี @1784DDPM

อ่านเพิ่มเติม...