" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ข่าวกิจกรรม

          วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายพิสิทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค  ดร.เพ็ญภา ศรีเงินดี รองปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกอง   หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  คณะครู ผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนทุกชั้นเรียน ได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยผู้ที่ร่วมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19)  อิ่มบุญ งานนี้อิ่มใจ ปลอดภัยทุกคน

อ่านเพิ่มเติม...

            ตามที่กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกันทำโครงการจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองแคที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้ทำการจองสิทธิ์ด้วยตนเองหรือจองสิทธิ์ได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหนองแคและโรงพยาบาลหนองแคได้ทุกวันในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพิสิทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองแค เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งจะมีการรับสมัครระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค

          วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค ได้ทำการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลหนองแคอำนวยการในการรับสมัครในครั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของการรับสมัคร โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และเลือกตั้งวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี และคณะฯ ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล และนิเทศการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับเทศบาลตำบลหนองแค เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ อบต.กุ่มหัก อบต.หนองจระเข้ อบต.หนองโรง อบต.หนองแขม  และอบต.หนองปลิง ณ ห้องประชุมอาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...