" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

- ข่าวกิจกรรม -

        เทศบาลตำบลหนองแค จัดงานวันครู ประจำปี 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมเป็นประธานในพิธี และได้ประดับขีดเครื่องหมายให้แก่คณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ตลอดทั้งวัน เพื่อเป็น "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กปี 2563 โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมมอบของขวัญให้แก่เด็ก

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

       นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับประชาชนชาวหนองแค เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ไถ่ชีวิต โค-กระบือ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองแค ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ และทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน และให้การดำเนินงานเป็นไปยังมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน และแกนนำ อสม.จำนวน 20 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี  โดยมีนายองอาจ พัฒนทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เป็นประธานเปิดในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...