งานป้องกันและควบโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทสบาลตำบลหนองแค ได้ออกดำเนินการรณรงค์ฉีดวัควีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่นักเรียนหญิงชั้นป.5ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่1 (HPV1)และนักเรียนหญิงชั้นป.6ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกทั้งเข็ม1 (HPV1)และเข็ม2(HPV2)โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-14.00น.

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล  ๒ วัดเสนานฤมิตร โดยมี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา และบุคลากรครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนานฤมิตร โดยนักเรียนได้จัดเตรียมพานดอกไม้ ธูปเทียนแพ พวงมาลัย สีสันสวยงามต่างๆ เพื่อร่วมในพิธีในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดเกาะกลาง โดยมี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา และบุคลากรครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดเกาะกลาง โดยนักเรียนได้จัดเตรียมพานดอกไม้ ธูปเทียนแพ พวงมาลัย สีสันสวยงามต่างๆ เพื่อร่วมในพิธีในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

งานป้องกันและควบโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทสบาลตำบลหนองแค ร่วมกับโรงพยาบาลหนองแค องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตำบลหนองแค ได้ออกดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ระบาด ในเดือนตุลาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค รองนายกเทศมนตรีฯ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และปลัดเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าของร้านค้าบริเวณริมคลองระพีพัฒน์ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าบริเวณริมคลองระพีพัฒน์ฝั่งซ้ายและการจราจรติดขัด ณ อาคารจิรนทีเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...