" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นเกียรติเข้าร่วมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค ได้เป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองแค โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการห้ามให้อาหารสัตว์ในสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค

 

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ด้วยศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลหนองแค ได้รับเรื่องร้องเรียนตลาดสด เทศบาลตำบลหนองแค โดย นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนเชิญประธานกรรมการพ่อค้า แม่ค้า เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา ปรึกษาหารือ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแค ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         ในวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๓ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลหนองแค  ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  โดยมีนายพิสิทธิ์  วงศ์ประเสริฐ  ปลัดเทศบาล  เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก  นายสุนทร  เข็มนาค  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค  เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฯ  ได้เรียนเชิญ พระภิกษุสงฆ์  (ตัวแทน) เจ้าอาวาสวัดมงคลทีปาราม (เกาะลอย) มาร่วมพิธีเปิดโครงการในวันนี้ พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการทุกกองฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 5 โรงเรียน 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...