วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค จัดโครงการสายใยผูกพันวันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา เป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค โดยนายพิสิทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในโครงการมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และคณะผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามกีฬา) เทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานในโครงการนวดแผนไทยสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชน อบรมสาธิตการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพกายและใจ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการฯ โดย น.อ.ทรงธรรม ศรีเงินดี ประธานสภาองค์กรชมชนตำบลหนองแคกล่าวรายงาน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงคงของมนุษย์ โอกาสนี้คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองแค ได้รับเกียรติจากวิทยากรกลุ่มงานแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลหนองแค มาให้ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสรรพคุณตัวยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมนำไปใช้เป็นการเบื้องต้นในครัวเรือนและขยายผลต่อไปในชุมชนต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เพิ่มโครงการนี้มีผู้สนใจร่วม จำนวน ๕๒ คน จัดรวม ๒ วัน ณ อาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานในกิจกรรมงานนิทรรศการ แสดงผลงานนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนานฤมิตร โดยมี ดร.วิเชษฐ เทียนทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล พร้อมทั้งให้เกียรติ เยี่ยมชมผลงานนักเรียน  

#เทศบาลตำบลหนองแคขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี #ภาพข่าวงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานในกิจกรรมงานนิทรรศการ แสดงผลงานนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์ โดยมี นางสาวสุพิน ตระกูลตั้งอนันต์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล พร้อมทั้งให้เกียรติ เยี่ยมชมผลงานนักเรียน  

#เทศบาลตำบลหนองแคขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี #ภาพข่าวงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานในพิธีงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัดเทศบาล  เข้าร่วมงานในครั้งนี้  ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...