" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

1.การจัดทำคู่มือประชาชน การบริการสำนักปลัดเทศบาล

1.1คู่มือประชาชนสำนักปลัดเทศบาล

1.2.แผนผังแสดงขั้นตอน

 

2.คู่มือประชาชนรวมของขั้นตอนการบริการสำนักปลัดเทศบาล

2.1คู่มือประชาชนรวมของขั้นตอนการบริการสำนักปลัดเทศบาล

3.1การขอมีบัตร-บัตรใหม่-เปลี่ยนบัตร

 

3.คู่มือประชาชน ฝ่ายทะเบียน

3.1การขอมีบัตร-บัตรใหม่-เปลี่ยนบัตร

3.2การตรวจคัด-รับรองเอกสารการทะเบียน

3.3แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบีย

3.4ขอกำหนดเลขบ้านใหม่

3.5จำหน่ายชื่อออกและรายการบุคคลกรณีตาย

3.6การแจ้งเกิด

3.7การแจ้งตาย

3.8การย้ายเข้า-ย้ายออก

3.9คู่มือประชาชนงานทะเบียนฯ

3.10แผนผังการตาย ทะเบียนฯ

 

4.บริการประชาชน ป้องกันฯ

4.1แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป

4.2รับเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป