" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรองรับกลุ่มบุคคล (เด็ก)

ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2554 และผลของกฎหมายฉบับนี้
ทำให้เกิดกลุ่มบุคคลที่จะต้องมีบัตรเพิ่มขึ้นจากกฎหมายเดิมคือ ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี บริบูรณ์ถึงก่อนครบ 15 ปีบริบูรณ์ ทั่วประเทศซึ่งมีประมาณ 7 - 8 ล้านคนและบุคคลกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คือผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาซึ่งไม่สะดวกที่จะไปยื่นคำขอมีบัตร ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น ในวันเวลาราชการ
ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว กรมการปกครอง จึงได้กำหนดแผนการให้บริการนอกเวลาราชการ โดยเปิดให้บริการในวันเสาร์ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2554ถึงวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 รวม 50 วัน

วันเสาร์ก้อทำได้ ค่ะ