ความรู้เกี่ยวกับ "การเลือกตั้ง"


การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีผลกระทบต่อสิทธิของตนอย่างไร ?
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้ง
ทำให้เสียสิทธิดังนี้


1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาล กทฒ และเมืองพัทยา
2. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
3. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่นทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล กทม. และเมืองพัทยา
4. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
5. สิทธิเข้าชื่อร้องถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล กทม. และเมืองพัทยาให้พ้นออกจากตำแหน่ง
6. สิทธิเข้าชื่อยื่นร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

จะแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างไร ?
- เหตุที่ยอมรับเป็นเหตุผลในการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยไม่เสียสิทธิ ได้แจ่
1. เจ็บป่วย
2. ร่างกายทุพลภาพ จนไม่สะดวกที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
3. มีอายุเกิน 70 ปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
4. ไม่อยู่ในภูมิลำเนาในวันเลือกตั้ง เช่น
มีกิจธุระสำคัญเร่งด่วนต้องเดินทางไกล
มีกิจธุระต้องเดินทางไปต่างประเทศ
มีถิ่นที่อยู่ไกลจากที่เลือกตั้งเกิน 100 กม.
ได้รับคำสั่งให้ไปปฎิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
ประสบเหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น
วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
1. ผู้ที่จะแจ้งเหตุได้คือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. ต้องแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน
3. หากไม่ได้แจ้งก่อนวันเลือกตั้ง ต้องแจ้งภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
4. การแจ้งเหตุต้องทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล) หรือไปยื่นด้วยตนเองก็ได้

หลักฐานที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งมีอะไรบ้าง ?
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ
2. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐรับบำเหน็จบำนาญ
3. ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย
4. หนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ มีหมายเลขประจำตัวประชาชนแหละรูปถ่าย

"ไม่มีชื่อ ไม่มีบัตร ไม่มีสิทธิ"

ใครคือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ?
- คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่เลือกตั้ง ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ง ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันทำให้บุคคลมีชื่อยู่ในเขตเลือกตั้งเป็ฯเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีอยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดกันไม่น้อยกว่า 1 ปี


*บุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
1. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
2. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
3. ต้องคุมขันโดยหมายของศาล หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
4. อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง