" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

การทำบัตรประชาชน


"ทำบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ON-LINE ทำได้ทั่วประเทศ สะดวกที่ไหนไปที่นั่น ได้รับบัตรภายใน 15 นาที ไม่มีใบเหลือง"

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2547 เป็นต้นไปสำนักทะเบียน 1,077 แห่งทั่วประเทศ (สำนักทะเบียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ/เขต/เมืองพัทยา/เทศบาล) เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ON-LINE ประชาชนสามารถยื่นคำขอทำบัตรฯ ได้ทุกแห่ง สะดวกที่ไหน...ไปที่นั่น

1. ทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ต้องทำบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากพ้นกำหนด จะเสียค่าปรับไม่เกิน 500 บาท
หลักฐานที่นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
1.1สำเนาทะเบียนบ้าน
1.2 สูติบัตรหรือหลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ หรือสำเนาทะเบียนนักเรียน หนังสือเดินทาง ฯลฯ เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อในทะเบียน
1.3 หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่ ฯลฯ ไปรับรองด้วย
1.4 กรณีบิดาและมารดาเป็นบุคคลต่างด้าวให้นำใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าวของบิดาและมารดามาแสดงด้วย

2. กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
บัตรมีอายุใช้ได้ 6 ปี เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ ให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท
การนับวันบัตรหมดอายุ กรณีขอทำบัตรก่อนวันจะหมดอายุ ก็สามารถ ทำได้ภายใน 60 วัน โดยให้ถือเอาวันครบรอบวันเกิดเป็นเกณฑ์ ไม่ว่าจะระบุในบัตรไว้แล้วว่าบัตรหมดอายุวันใดก็ตาม


3. กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย
เมื่อบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย ให้แจ้งการหายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักทะเบียนที่จะทำบัตใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหายหรือถูกทำลาย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดหากพ้นกำหนด จะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

4. กรณีบัตรเดิมชำรุด
หากบัตรเดิมชำรุด เช่น ไฟไหม้บางส่วน หรือเปียกน้ำจนเลอะเลือนให้เปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมชำรุดโดยเสียค่าธรรมเนียม ตามที่กฎหมายกำหนด หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

5. กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
หากเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนทั้งชื่อตัว และชื่อสกุลให้เปลี่ยนบัตรใหม่ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด หากพ้นกำหนด จะเสียค่าหรับ ไม่เกิน 200 บาท
กรณีผู้ถือบัตรย้ายที่อยู่จะขอเปลี่ยนบัตรก็ได้ (หรือใช้บัตรเดิมต่อไปจนบัตรหมดอายุก็ได้)

6. บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำบัตร
ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ข้าราชการ พระภิกษุ สามเณร ฯลฯ หากมีความประสงค์จะทำบัตรฯ ก็สามารถทำได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนด

7. กรณีพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้น
ผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 6 เมื่อพ้นสภาพการได้รับการยกเว้นแล้ว ต้องทำบัตรฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 500 บาท

8. โทษของการไม่พกบัตรหรือนำบัตรของคนอื่นไปใช้
กฎหมายกำหนดให้พกพาบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวอยู่เสมอ หากไม่สามารถแสดงบัตรฯ เมื่อเจ้าพนักงานของตรวจบัตร จะต้องถูกปรับไม่เกิน 200 บาท
การยึดบัตรฯ หรือเอาบัตรฯ ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

9. การเสียค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตร
กรณีที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่ การทำบัตรครั้งแรก การทำบัตรกรณีบัตรเดิมหมดอายุ การทำบัตรกรณีพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้น และการทำบัตรกรณีได้สัญชาติไทย
กรณีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่ บัตรหาย บัตรถูกทำลาย บัตรชำรุด แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล ย้ายที่อยู่ และบุคคลที่ได้รับการยกเว้นแต่ประสงค์จะขอทำบัตร โดยเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท
การเสียค่าธรรมเนียมไม่เกี่ยวกับการเสียค่าปรับ การปรับเป็นผลจากการกระทำความผิดกฎหมายกำหนดไว้