" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

การคำนวนราคากลางงานจ้าง จำนวน ๔ โครงการ
๑. โครงการติดตั้งประตูเหล็กบานเลื่อน และติดตั้งตะแกรงลวดกันนก โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนานฤมิตร
๒. โครงการปักเสา พาดสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ
๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเศรษฐสัมพัธ์ ๑ และ ๔ (ชุมชนสายชมพัฒนา)
๔. โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.จำนวน ๓ ช่วง โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฎร์บำรุง

การคำนวนราคากลางงานจ้าง ๔ โครงการ