" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

        เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับพื้นลู่วิ่งสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเอกสารคลิก