" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

การคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาต่อเติมโครงหลังคาตลาดสดเทศบาลฯ  รายละเอียดเอกสารคลิก...