" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองแค
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฏิบัติ
เป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน