" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
( สายงานที่เริ่มจากวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ)

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานให้ดำรงต่างสายงาน