" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองแค
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
ของเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

รับสมัครผู้บริหารแต่งตั้งตำแหน่งสูงขึ้น