" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

รับสมัครการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ายสายงาน ประเภทวิชาการ  รายละเอียดข้อมูลคลิก...