" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองแคร่วมกับประชาชน ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล โดยจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองแค เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดทำนวัตกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อให้แกนนำชุมชนและอาสาสมัคร เป็นแกนนำถึงการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อำเภอหนองแคร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแค ข้าราชการทุกภาคส่วนและ ประชาชนชาวหนองแค ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน หลังจากการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองแคนั้น ก็จะดำเนินการจัดส่งรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กเข้าร่วมคัดเลือกเป็นสภาเด็กฯ ระดับอำเภอหนองแค และเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดสระบุรี ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการและสนับสนุนในการ จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และปลูกต้นดาวเรืองเพื่อประดับบริเวณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ นั้น
เทศบาลตำบลหนองแค โดยนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้สูงอายุ ประธานชุมชนทั้ง 20 ชุมชน โดยไดรับเกียรติจากคณะวิทยากรที่ได้รับการเข้าร่วมอบรมการทำดอกไม้จันทน์ สอนทำดอกไม้จันทน์

อ่านเพิ่มเติม...