" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองแค ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่นั้น
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน สนับสนุนเงินสงเคราะห์เด็กให้ครอบครัวยากจน จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหา โดยนายองอาจ พัฒนทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค ร่วมมอบทุน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแคและโรงเรียนกลั่นวิทยา พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรงไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลหนองแค เพื่อความปลอดภัยของประชาชนจากไข้เลือดออก โดยการใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข. คือการ ปราบ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง และ ขัดไข่ยุงลาย

อ่านเพิ่มเติม...

ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองแคร่วมกับประชาชน ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล โดยจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองแค เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดทำนวัตกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อให้แกนนำชุมชนและอาสาสมัคร เป็นแกนนำถึงการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...