" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ เพิ่มพูนความรู้ ฝึกประสบการณ์ในการสร้างอาชีพ ได้รับแนวคิดใหม่ๆตามหลักการของความพอเพียง

 

อ่านเพิ่มเติม...

ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพสายน้ำโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะอินทรีย์ บริเวณข้างอาคารจิรนที

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทต.โครงการงานวันคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ทต.พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

ทต.การแข่งขันกีฬานักเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...