" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

จังหวัดสระบุรี ขอเชิญพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค จัดการแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคา - 8 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเล่นกีฬา สานสัมพันธ์ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ อีกทั้งได้รู้กติกามารยาทในการแข่งขันกีฬา

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแคและโรงเรียนกลั่นวิทยา พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรงไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลหนองแค เพื่อความปลอดภัยของประชาชนจากไข้เลือดออก โดยการใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข. คือการ ปราบ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง และ ขัดไข่ยุงลาย

อ่านเพิ่มเติม...

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองแค ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่นั้น
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน สนับสนุนเงินสงเคราะห์เด็กให้ครอบครัวยากจน จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหา โดยนายองอาจ พัฒนทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค ร่วมมอบทุน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม...