" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการและสนับสนุนในการ จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และปลูกต้นดาวเรืองเพื่อประดับบริเวณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ นั้น
เทศบาลตำบลหนองแค โดยนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้สูงอายุ ประธานชุมชนทั้ง 20 ชุมชน โดยไดรับเกียรติจากคณะวิทยากรที่ได้รับการเข้าร่วมอบรมการทำดอกไม้จันทน์ สอนทำดอกไม้จันทน์

อ่านเพิ่มเติม...

วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี เป็นวันเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น กระทั่งมาเป็นประเพณีของจังหวัดสระบุรี เทศบาลเมืองพระพุทธบาทได้จัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานเป็นประจำทุกปี นายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแค มอบหมายให้เทศบาลตำบลหนองแคจัดขบวนรถบุปผชาตินั้น นายสุนทร
เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล คณะครูและนักเรียน จัดรถบุปผชาติและขบวนวัฒธรรมร่วมงานประเพณีฯ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหารเทศบาล เป็นประธานเปิดพิธีไหว้ครู พร้อมมอบทุนการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ"
เทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล คณะครู และลูกเสือจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ และจัดให้มีการสวนสนาม ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค โดยนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับภาคกลาง) ครั้งที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดท้องถิ่น ที่ ๑,๒,๔ และ ๕ "อยุธยาวิชาการ ๖๐" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...