" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

เทศบาลตำบลหนองแค จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค โดยมีนายสุนทร เข็มนาค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ความสามารถ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง ๕ โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือท่าชัยแคมป์ จ.นครนายก

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ พ่อดีเด่น และลูกกตัญญู ของเทศบาลตำบลหนองแค ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแคจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย ในปีนี้ได้จัดให้มีการประเพณีลอยกระทงในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีนายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแคเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...