" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ด้วยวันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มันาคม ๒๔๔๘ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน จังหวัดสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองแคจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญและกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค ทั้ง ๕ โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค และประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ตั้งแต่บริเวณถนนเศรษฐบำรุง เรื่อยมาจนถึงถนนเศรษฐสัมพันธ์ โดยได้รับบริจาคเงินเป็นจำนวน 70,000 บาท และสิ่งของจำนวนมากโดยทางเทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร เข็มนาค ได้ส่งมอบ เงิน พร้อมทั้งสิ่งของทั้งหมดให้ "ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้"

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค จัดงานวันครู ประจำปี 2560 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

นายศุภกิจ รุ่งศรีทอง และนายองอาจ พัฒนทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของโรงเรียนในสังกันเทศบาลตำบลหนองแค โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้คำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 ดังนี้ "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

อ่านเพิ่มเติม...