" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

  ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ ลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๐ - -๒๕๗๙ ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ( พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ) รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลหนองแคได้จัดประชาคม ปัญหาของประชาชน โดยเริ่มจากชุมชนสวนอ้อย เป็นชุมชนแรก และจะประชาคมทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค โดยมีนายสุนทร เข็มนาค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ พ่อดีเด่น และลูกกตัญญู ของเทศบาลตำบลหนองแค ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ความสามารถ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง ๕ โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือท่าชัยแคมป์ จ.นครนายก

อ่านเพิ่มเติม...