" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ อำเภอหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ โรงเรียนกลั่นวิทยาและอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองแค ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองแค ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลหนองแค ปี ๒๕๖๑ เพื่อความปลอดภัยจากไข้เลือดออก

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแคทั้ง 5 โรงเรียน จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบทุนให้กับนักเรียนเรียนดี ความพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแค และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลหนองแค การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ( พศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) ฉบับเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...