" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี เป็นวันเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น กระทั่งมาเป็นประเพณีของจังหวัดสระบุรี เทศบาลเมืองพระพุทธบาทได้จัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานเป็นประจำทุกปี นายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแค มอบหมายให้เทศบาลตำบลหนองแคจัดขบวนรถบุปผชาตินั้น นายสุนทร
เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล คณะครูและนักเรียน จัดรถบุปผชาติและขบวนวัฒธรรมร่วมงานประเพณีฯ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ"
เทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล คณะครู และลูกเสือจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ และจัดให้มีการสวนสนาม ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค โดยนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับภาคกลาง) ครั้งที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดท้องถิ่น ที่ ๑,๒,๔ และ ๕ "อยุธยาวิชาการ ๖๐" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหารเทศบาล เป็นประธานเปิดพิธีไหว้ครู พร้อมมอบทุนการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี เป็นวันสำคัญจะได้เพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดทำโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัดที่สวนสาธารณะวัดเกาะกลาง ต.หนองแค โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...