" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

เทศบาลตำบลหนองแค ร่วม พิธีถวายสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังคงประกอบพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงนานัปการ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองแค จัดงานวันบัณฑิตน้อย และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลังจากการเรียนการสอนได้เสร็จสิ้น และทำการสอบวัดผลประเมินผลนักเรียนเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และความภาคภูมิใจความสำเร็จเป็นพื้นฐานแก่นักเรียน โดยนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีหนองแค เป็นประธาน กล่าวโอวาทและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค โดยมีนายสุนทร เข็มนาค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

  ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ ลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๐ - -๒๕๗๙ ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ( พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ) รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลหนองแคได้จัดประชาคม ปัญหาของประชาชน โดยเริ่มจากชุมชนสวนอ้อย เป็นชุมชนแรก และจะประชาคมทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ความสามารถ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง ๕ โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...