" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

เป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองแคร่วมกับประชาชน ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล โดยจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน หลังจากการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองแคนั้น ก็จะดำเนินการจัดส่งรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กเข้าร่วมคัดเลือกเป็นสภาเด็กฯ ระดับอำเภอหนองแค และเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดสระบุรี ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองแค เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดทำนวัตกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อให้แกนนำชุมชนและอาสาสมัคร เป็นแกนนำถึงการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อำเภอหนองแคร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแค ข้าราชการทุกภาคส่วนและ ประชาชนชาวหนองแค ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...