" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ และมอบรางวัลแม่ดีเด่น ณ อำเภอหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค จัดขบวนรถบุปผชาติและขบวนวัฒนธรรม "สืบราชจักรินทร์ แผ่นดินพระราชา" เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยและส่งเสริมการท่องเทียวของจังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ อำเภอหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (เช้า) ณ วัดโคกมะตูม จ.สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ โรงเรียนกลั่นวิทยาและอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองแค ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองแค ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลหนองแค ปี ๒๕๖๑ เพื่อความปลอดภัยจากไข้เลือดออก

อ่านเพิ่มเติม...