" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

- ข่าวกิจกรรม -

        คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค ทั้ง 5 โรงเรียน และชมกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ มีระเบียบวินัย มีความอดทน ความเสียสละ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        เทศบาลตำบลหนองแค จัดงานวันครู ประจำปี 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมเป็นประธานในพิธี และได้ประดับขีดเครื่องหมายให้แก่คณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ไถ่ชีวิต โค-กระบือ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ตลอดทั้งวัน เพื่อเป็น "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กปี 2563 โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมมอบของขวัญให้แก่เด็ก

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

       นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับประชาชนชาวหนองแค เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...